Elizabeth Burnett. Age 3.

Chip Oglesby bio photo By Chip Oglesby